Mollup

Algemene voorwaarden

Vragen over de algemene voorwaarden?

Artikel Identiteit

Bedrijfsnaam: Mollup
Contact: Job Moll
Bezoek/postadres: Heemstraweg 123
Postcode/Woonplaats: 6651 KH, Druten
Telefoon: +31 6 25 18 09 47
E-mail: info@mollup.nl
KvK: 72001852
IBAN: NL81 BUNQ 2206 7003 01
BTW Nummer:

 

Artikel 1 Definities

1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere overeenkomst gesloten tussen Mollup en een klant.
2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen Mollup en een klant.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mollup en een klant met betrekking tot vervaardigen en/of onderhouden en/of hosten van een website.
4. Klant: de afnemer van diensten van Mollup. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.
6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tussen Mollup en een klant bestaan.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door Mollup. De afwijking heeft slechts gelding binnen de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van de klant van welke strekking dan ook worden door Mollup uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden steeds hun gelding.
5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Mollup en klant, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Mollup zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
2. De website van Mollup geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
3. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Mollup een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat Mollup een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.

 

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen

1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.
2. Facturatie vindt in beginsel 30% voor aanvang en 70% na oplevering plaats, behoudens de situatie genoemd in lid 2 van ‘ Uitvoering overeenkomst’.
3. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de klant zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
4. Het uurtarief voor dit meerwerk zal altijd vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan al in de offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen niet zijnde werkdagen aan Mollup.
6. De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. Indien de klant een papieren factuur wenst, dan zal zij Mollup hier zelf om dienen te verzoeken. De betalingstermijn zoals vermeldt op de digitale factuur is leidend en zal niet worden verlengd indien de klant een papieren factuur wenst.
7. In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan Mollup te verstrekken.
8. Indien Mollup de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, 2% rente per maand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. De open gevallen rente zal steeds bovenop het openstaande bedrag worden geteld waarover in de daarop volgende maand weer 2% rente wordt geheven.
9. Indien de klant in gebreke blijft om de betaling te voldoen, dan kan Mollup, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die gemoeid zijn met een buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk traject komen voor rekening van de klant.
Deze kosten komen in ieder geval neer op minimaal 15 % van het totale bedrag, met een minimum van 40,- te vermeerderen met BTW.
10. Mollup is bovendien gerechtigd zonder nadere kennisgeving de website op non-actief te zetten als de betaling langer dan 35 dagen uitblijft.

 

Artikel 5 Onderhoud

1. Voor het onderhouden van de website biedt Mollup onderhoudscontracten aan.
2. Dit onderhoud ziet toe op:
a. Het doorvoeren van software updates een keer per maand;
b. Problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates worden gratis verholpen;
c. Het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.
3. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van Mollup zelf. Mollup kan op afstand met de klant meekijken in het systeem van de klant. De toestemming hiervoor wordt geacht te zijn gegeven door de klant bij het sluiten van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien de klant dit anders wenst dan zal hij dit voor de genoemde sluiting en aanvaarding schriftelijk bij Mollup dienen aan te geven.
Indien de klant wenst dat Mollup naar de klant toekomt, dan wordt dit gezien als meerwerk hetgeen apart gefactureerd zal worden. Dit zal vooraf met de klant besproken worden
4. Het updaten van een website thema valt uitdrukkelijk niet onder het onderhoud.
Indien een klant hieraan behoefte heeft, dan valt dit onder meerwerk en dient hier eerst een schriftelijke afspraak over gemaakt te worden.
5. Als een website wordt gehackt waarvan de aanleiding niet is ontstaan bij Mollup rekenen wij ons standaard uurtarief. Alle andere scenario’s lossen wij kosteloos op. 

 

Artikel 6 Verplichtingen klant

1. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.
2. De klant dient er in geval van een onderhoudscontract zorg voor te dragen dat Mollup te allen tijde bij de website kan. Dit betekent onder meer dat het aanpassen van loggegevens aan Mollup gecommuniceerd dient te worden.
3. De klant is verplicht om voor tijdige en deugdelijke aanlevering van het materiaal te zorgen dat op de website dient te komen.

 

Artikel 7 Verplichtingen Mollup/Uitvoering overeenkomst

1. Mollup en de klant spreken vooraf het te behalen resultaat af en Mollup zal er voor instaan om de dienstverlening met zorg uit te voeren en het afgesproken resultaat op te leveren, tenzij dit door oorzaken welke haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.
2. De klant is gehouden om alle door Mollup verlangde gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant de informatie niet of niet tijdig verstrekt, kan Mollup na daartoe een tweetal verzoeken te hebben gedaan haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. Ook als de klant besluit de opdracht terug te trekken, kan Mollup haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. In alle drie de gevallen zal Mollup een factuur sturen voor de reeds gemaakte kosten + 30% van het offertebedrag tot maximaal 100% van het offertebedrag.
In geval van ontbinding is Mollup volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.
3. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat Mollup er voor in een goed werkende site op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de klant akkoord gaat met het resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd. Indien er geen onderhoudscontract is afgenomen, vervalt nadien elke aanspraak over de uitvoering van de overeenkomst.
4. Bij de oplevering plaats Mollup een oplever back-up op de server. De klant krijgt op aanvraag toegang tot deze back-ups. Daarnaast wordt elke dag een back-up gemaakt van de database en de website bestanden. Dit betekent dat de dan geldende instellingen worden opgeslagen. Als gevolg hiervan kan Mollup maximaal een 14 dagen oude back-up voor de klant terugzetten. Indien de klant behoefte heeft aan oudere back-ups dan zal de klant deze zelf dienen te maken dan wel dit in overleg door Mollup te laten doen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken zal dit vallen onder het onderhoudscontract of onder meerwerk.

 

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk

1. Mollup brengt vooraf de benodigde werkzaamheden in kaart en de daaraan verbonden kostprijs voor de klant. De klant geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal Mollup deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen, tenzij de aard van de werkzaamheden zodanig is dat er als het ware een nieuw project ontstaat. In dit specifieke geval kan Mollup in overleg met de klant ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.
2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal Mollup dit eerst met de klant opnemen en daar een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak over maken voordat met het meerwerk wordt begonnen.

 

Artikel 9 Duur en beëindiging

1. Het afnemen van een website bij Mollup betekent in beginsel dat de klant ook zijn hosting bij Mollup onderbrengt, tenzij anders is overeengekomen. De hosting termijn bedraagt een jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De hosting kosten worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.
2. Indien de klant vooraf of gedurende de looptijd van de hosting de voorkeur heeft om zijn hosting ergens anders dan bij Mollup wenst onder te brengen, dan is de klant daartoe gerechtigd na betaling van een administratieve vergoeding van € 75,-.
3. Indien de klant aan het einde van de looptijd van de hosting naar een andere host of provider wil overstappen zal Mollup hieraan alle medewerking verlenen. Voor het klaarzetten van de de verhuizing wordt eenmalig een administratieve vergoeding gerekend van €25 ook wordt een afkoopsom berekend aan de hand van de looptijd van het product / de dienst:
1 jaar looptijd: 6 maanden van de afgesproken prijs in de offerte.
2 jaar looptijd: 4 maanden van de afgesproken prijs in de offerte.
3 jaar looptijd: 2 maanden van de afgesproken prijs in de offerte.
Meer dan 4 jaar looptijd: 1 maanden van de afgesproken prijs in de offerte.

4. Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor minimaal een jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De kosten voor dit onderhoudscontract worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.
5. Opzegging van de hosting dan wel het onderhoudscontract dient schriftelijk en één maand voor het einde van de looptijd te gebeuren.

 

Artikel 10 Levering en levertijd

1. De klant krijgt drie feedbackrondes om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.
2. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee eigenlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen.
Het gaat hier dan ook om kleine aanpassingen.
3. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de klant bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.
4. Mollup geeft schriftelijk bij de klant aan tot welke termijn de feedbackronde duurt.
5. De finale levertijd zal steeds in overleg met de klant aan de hand van zijn persoonlijke wensen worden bepaald.
6. Indien de klant, ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan Mollup ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan de klant over te dragen waarmee Mollup waarmee zij aan haar contractuele verplichting jegens de klant voldoet.
Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen twee maanden.
7. Bij definitieve oplevering van de website ontvangt de klant:
a. Toegang gegevens tot de Cpanel van de website waar onder andere de backup, mail & database op staat.
b. Een standaard handleiding hoe zelf aanpassingen te kunnen doen op de website.
c. Een document met alle inloggegevens.

 

Artikel 11 Eigendom

1. Al het door Mollup vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Mollup niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
2. Het eigendom van door Mollup verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
volledig van Mollup, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan Mollup hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is Mollup gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
3. Mollup behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Mollup verzorgt door middel van haar onderhoudscontracten voor het gebruik van actuele software. Zij is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt doordat de klant vasthoudt aan het gebruik van verouderde software. Indien de klant twijfels heeft over de actualiteit van de door haar gebruikte software, dan zal zij uit eigener beweging en zo spoedig mogelijk met Mollup hierover contact op dienen te nemen.
2. Mollup levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website op voorzien van alle software updates van dat moment. Mollup heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Vanaf dat moment gaan ook afgenomen onderhoudscontracten in. Mocht de klant nog geen onderhoudscontract hebben afgenomen, dan kan hij dat vanaf dit moment alsnog doen tegen de dan geldende prijzen. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven genoemd maar voordat er een onderhoudscontract van kracht is, komen geheel voor rekening van de klant.
3. Mollup is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.
4. Mollup erkent geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden van de website van de klant indien de klant de hosting elders dan bij Mollup heeft ondergebracht.
5. Mollup garandeert dat de door haar gebruikte software up-to-date is, zowel van het CMS systeem als ook de bijbehorende plug ins. Voor het overige verstrekt Mollup geen garanties.
6. Mollup is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.

 

Artikel 13 Overmacht

1. Mollup is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet aan haar opzet of schuld te wijten is.
Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare gedragingen van toeleveranciers en/of derden die Mollup voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld.
2. In geval van onmacht aan de zijde van Mollup worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Mollup langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Gedeeltelijke prestaties worden naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 14 Privacy

1. Indien de gegevens van de klant nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting, dan worden de gegevens daarvoor gebruikt.
Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de klant is verkregen.
2. Alle door de klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.

 

Artikel 15 Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, voorstellen en offertes en de daarin vernoemde prijzen en tarieven zijn altijd vertrouwelijk van aard.
2. Mollup behoudt zich het recht voor de naam van de opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
3. De (persoons-)gegevens die via de sites van Mollup of van de opdrachtgever aan Mollup worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

1. De overeenkomst tussen Mollup en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.
2. De geschillen welke tussen Mollup en de klant mochten ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.